3boys2girls » Nokia » 叫市民唔睇,好多女性睇過約6呎3,4或及280-300磅以上肥男,成條陰毛陰莖賓周硬勃起-真人

2021-9-16 14:39 boy14oboy
叫市民唔睇,好多女性睇過約6呎3,4或及280-300磅以上肥男,成條陰毛陰莖賓周硬勃起-真人

補充:

(真人真事)( 如果唔答傻?咁點回答?)(完)
肥男成條好粗好長陰莖賓周,肥男無著衫無著短褲底褲, 成條陰毛陰莖賓周硬勃起都睇過 (完)

30-50幾歲約6呎3,4以上高大肥男約280-300磅以上講陰莖賓周分類!
[color=red]「「「「「「[/color][color=red]¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]香港、澳門、中國 、台灣30-50幾歲約6呎3,4以上高大肥男約280-300磅以上, 住對面 和左邊女公務員和約30歲約20歲女...,(好大塊玻璃,露台,多塊落地玻璃)私人大廈、村屋 圍村鄰居 ,無偷偷看無偷偷睇我唔著短衫短褲 底褲,換褲, 沖涼!
不過住右邊、住對面(好大塊玻璃,露台,多塊落地玻璃)村屋圍村 樓上、住 斜對面私人大廈,村屋圍村 或住後面私人大廈村屋圍村鄰居 有偷偷看,偷偷睇 唔著短衫短褲 底褲,換褲, 沖涼!無著衫無著短褲底褲,行來行去,好多睇到睇過肥男成條陰毛陰莖賓周成條好大條、肥男成條陰毛陰莖賓周 硬勃起好粗好長都睇到,睇過好多次(好多年了,宜家間中都睇到)***** (打開窗、無關窗簾,無關窗簾布(唔駛刻意關或開)![color=red]」」」」」」」[/color][color=red]¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]

[color=red]*****[/color][color=green]*****[/color][color=red]*****[/color][color=red]「「「「「「「「[color=red]*****[/color][/color][color=green]*****[/color][color=red]*****[/color]另外:第一)香港、澳門、中國 、台灣女公務員...其實可以每天夜晚偷偷看,偷偷睇 對面 鄰居 肥男唔著短衫短褲 底褲,換褲, 沖涼[color=red]*****[/color] (打開窗、無關窗簾,無關窗簾布(唔駛刻意關)私人大廈落地玻璃都幾大塊、最好密集村屋、公園 圍村 露台落地玻璃,好多大塊落地玻璃 ,肥男無著衫無著短褲底褲,行來行去,好多睇到睇過肥男成條陰毛陰莖賓周成條好大條、肥男成條陰毛陰莖賓周 硬勃起好粗好長都睇到,睇過好多次(好多年了,宜家間中都睇到)!有時著短衫短褲、唔戴胸圍、唔著內褲底褲、沖涼肥男都睇到 個乳房、陰毛個閪閪毛!男性都有打飛機射精液出來,女性都有用手指手淫! )
(約20歲或約30歲,約40歲,約50歲女性, 怕尷尬所以講傻( 如果唔答傻?咁點回答?)事情擴大俾人知怕尷尬, 睇下肥男條陰莖賓周, 成條陰莖賓周硬勃起好粗好長,  都睇過好多次 啦!好多年了,宜家間中都睇到!)

[color=red]「「「「「「[/color][color=red]¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]男性都有打飛機射精液出來、女性都有用手指手淫、都有做愛屌閪屌!
女公務員和 約30歲,約20歲女......,用手指手淫 或者做愛屌閪(屌閪屌入)的時候, 女性係咪 會想住睇過30-50幾歲約6呎3,4以上高大肥男約280-300磅以上,偷偷看,偷偷睇 對面 鄰居(好大塊玻璃,露台,多塊落地玻璃)私人大廈、村屋 圍村鄰居 肥男唔著短衫短褲 底褲,換褲, 沖涼,好大條, 成條陰毛陰莖賓周硬勃起好粗好長的情況? 其實都想住!
30-50幾歲約6呎3,4以上高大肥男約280-300磅以上肥男, 打飛機射精液出來、或者做愛屌閪(屌閪屌入)的時候, 係咪 又會想住睇過住私人大廈、露台(大塊落地玻璃)村屋圍村對面鄰居 著短衫短褲、唔戴胸圍、唔著內褲底褲、沖涼個乳房、陰毛個閪閪毛?其實都想住![color=red]」」」」」」」[/color][color=red]¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]

[color=red]¶¶¶¶¶¶¶[/color]大家都想睇大家, 想唔想?其實想睇驚有人知道,驚肥男 老婆知道 !無限量人知就 唔會尷尬, 到時候就容易!咁無限擴散,公開人人知!公開擴散後就得(之後唔駛刻意關窗,關窗簾布,其實大家都想睇, 到時候,就容易了)[color=red]*****[/color][color=green]*****[/color][color=red]*****[/color][color=red]」」」」」」」[/color][color=red]*****[/color][color=green]*****[/color][color=red]*****[/color]

第二。每天夜晚去村屋,公園圍村著短衫短裙短褲(盡量唔著底褲)刻意經過偷偷看,睇肥男著短衫短褲(唔著底褲),睇下條陰莖賓周, 等肥男屌,因為條陰毛陰莖賓周成條好大條,條陰毛陰莖賓周 硬勃起好粗好長!女性都有用手指手淫! )[color=blue]*****[/color](好多人講 係 ,有 及討論區...。真閪真實陰莖賓周 真屌閪屌 短片!)(擴大擴散驚有人知道,陰莖賓周分類)(無限人知先好,擴散咁公開 囉!))

30-50幾歲約6呎3,4以上高大肥男約280-300磅以上(約6呎3,4以上中肥男約280-300磅以上),條陰莖賓周,比剛剛14歲男(比刚刚14岁男,約5呎5高約6吋長5cm 粗 )粗少少、或者粗多0.5cm、或者 粗多大半cm或者1cm、或者1cm 多!(比相片長粗啲)w:002:

[color=red]*****[/color]可能有人?又叫市民唔好睇。 黑客.....
[color=green]*****[/color](好多人講係 及 討論區...,一模一樣, 相片真實 但 模仿)公開!(完)[color=red]*****[/color]
[color=red]=================================[/color]
「個閪好香、陰毛好靚、個閪好甜!」(吻錫吮,用舌頭舔)」

(村屋,公園圍村... 相片真實 但 模仿)(完)

[img]https://upload.cc/i1/2021/09/12/y7lwIS.jpeg[/img]


[img]https://upload.cc/i1/2021/09/12/syGhKY.jpg[/img]


[img]https://upload.cc/i1/2021/09/12/BsOJXT.jpeg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/09/09/0hlr1t.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/09/09/96xtus.jpg[/img]


[img]https://upload.cc/i1/2021/09/09/eZW5QJ.gif[/img]


[img]https://upload.cc/i1/2021/09/09/NHgXvj.jpg[/img]


[img]https://upload.cc/i1/2021/09/09/DoSlPb.gif[/img]


[img]https://upload.cc/i1/2021/09/09/ctsoCz.jpg[/img]


[img]https://upload.cc/i1/2021/09/09/rjlzmN.gif[/img]


[img]https://upload.cc/i1/2021/09/09/vzOKEd.png[/img]


[img]https://upload.cc/i1/2021/09/11/auyGDz.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/09/11/wOsRIa.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/09/11/A6UJIt.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/09/11/TyXVdQ.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/09/11/q7YL1E.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/09/11/A9E6GC.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/09/11/zo8CdR.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/09/11/PLgM0f.jpg[/img]

[color=blue]_______[/color]關於想著?真人真事!(完)

好多約20歲,30...歲女公務員女性偷偷睇過睇到30-50幾歲約6呎3,4或及280-300磅以上肥男鄰居對面,換衫褲,無著衫著短褲,著短衫短褲,做愛屌閪,沖涼, 成條陰毛陰莖賓周硬勃起, 睇過好多次(好多年,宜家間中都睇到) !(打開窗,無關窗簾布,露台,落地玻璃村屋,公園圍村,私人大廈)

陰莖賓周有3,4, 5,6,7,8吋(寸)長,粗軟硬( 4,5,6cm)

30-50幾歲約6呎3,4或及280-300磅以上肥男又睇到睇過鄰居對面約20歲,30...歲女公務員女性,換衫褲,唔戴胸圍唔著底褲,著短衫短褲, 房間只著短褲唔戴胸圍, 沖涼, 房間唔戴胸圍唔著底褲 陰毛乳房個閪閪毛(打開窗,無關窗簾布,露台,落地玻璃村屋,公園圍村,私人大廈)~~

[color=red]「「「「[/color]之後日子,男性有打飛機射精液出來的時候,和做愛屌閪屌入的時候!其實係會想著睇到睇過約30歲,約20歲...女公務員女性鄰居對面沖涼,換衫褲,唔戴胸圍唔著底褲,著短衫短褲, 房間只著短褲唔戴胸圍的乳房,陰毛個閪閪毛 (露台,落地玻璃村屋,公園圍村,私人大廈)

之後日子,女性都有用手指手淫的時候 和做愛屌閪屌入的時候, 其實係會想著偷偷睇過睇到 好多鄰居對面,換衫褲,無著衫著短褲,著短衫短褲,做愛屌閪,沖涼(打開窗,無關窗簾布,露台,落地玻璃村屋,公園圍村,私人大廈),30-50幾歲約6呎3,4或及280-300磅以上肥男,成條陰毛陰莖賓周硬勃起 !(好大條)[color=blue]」」」」」[/color]

[color=blue]¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]真人真事嗎?自己決定,可以試下[color=red]¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]好多試過睇過的人會清楚...?其實想著,大家都想,之後日子...「今晚/夜晚你唔入其他人都入, 都俾其他人入!好多XX俾14歲男 或者 30幾歲(或者好多俾40-50幾歲 )約6呎3,4或及280-300磅以上肥男 夜晚入左!」

[color=blue]「「「「「「[/color]「好多是什麼意思?」「XX是什麼意思?」「今晚/夜晚你唔入其他人都入, 都俾其他人入 是什麼意思?」
[color=blue]「「「「「「[/color]夜晚入左又是什麼意思? 」夜晚入左是夜晚進入村屋私人大廈公園 圍村意思?[color=red]」」」」」[/color]
[color=blue]「「「「「「[/color]今晚(夜晚)你唔入其他人都入, 都俾其他人入,又是什麼意思?是夜晚進入村屋私人大廈公園 圍村意思?[color=red]」」」」」[/color]
[color=blue]「「「「[/color]XX是什麼意思?是30歲,20歲女...意思?[color=blue]」」」」[/color]

[color=blue]「「「「「「[/color]究竟今晚/夜晚入左,入左是什麼意思?[color=red]」」」」」[/color]

[color=blue]「「「[/color]入左[color=blue]」」」[/color]又有其他意思!

  (村屋,公園圍村... 相片真實 但 模仿)(完)(公開)

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.