3boys2girls » 組合 » 政府Tk6640沙灘沿海漫步拍拖(魚,賣樓唔游水,市民癩屎痾屎痾尿100次,沿海大廈on99)永遠

2021-4-9 14:40 boy14nob
政府Tk6640沙灘沿海漫步拍拖(魚,賣樓唔游水,市民癩屎痾屎痾尿100次,沿海大廈on99)永遠

假疫情完,沙灘沿海游水漫步拍拖(*市民******癩屎*******痾屎痾尿100次,沿海大廈on99好多年)清唔到!

[color=red]「「「「[/color]賣樓喎, 唔住,唔游水![color=red]」」」」[/color]市民一樣陰毒, 香港、澳門、中國“台灣.....警察廉政公署lCAC,傳媒,藝人,政府部門,中國,澳門,TVB,RTHK,,垃圾特首,垃圾總統,電訊盈科, 香港澳門中國台灣 等等, 沙灣沿海整多啲,尿癩屎....無證據
捉, 原來要威要驚.......

報仇方法:
有好多人唔驚照去游!大家一樣陰毒,其實去癩屎痾屎痾尿 (唔潛水就得)on99住別墅、住獨立屋、沿海所有大廈........

其實見到人痾屎痾尿100次,吹咩!
===============================
好大件事:[color=blue]______[/color]

市民都知道有呢啲陰毒手法,永遠清唔到,越來越多,人死魚死,魚有毒(粤港澳台)

有人做假新聞,有人唔做,累人無魚食,老人家得食魚,80,90歲快死,死前無魚食,(累人)TK6640有2車,1深色....,政府,政府部分,衛生署醫管局,警察, 傳媒藝人,lCAC,中國國家國際.........
(累人)高矮肥瘦TK6640,男女政府,林鄭月娥,男女政府部門28代,男女衛生署醫管局精神科心理科....[color=red]¶¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]男女警察, 男女傳媒藝人,香港電口,TVB,新城電台,男女lCAC,男女電訊盈科,中國國家國際(又唔讀死28代).....永遠,社會市民,為人心中有數,¶¶¶¶¶¶其實越來越多,出街個身好似有菌蚊,蚊仔,跳蝨飛曱甴...(唔想市民知,可惜已經知,記得又扮勁呃搞得掂,)大家唔肯無權,吹咩(完)

Telegram: endccend
按一下
[url]https://t.me/endccend[/url]

微 信:sag u1999
微 信:zue due1999
微 信:qa yu1999

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.